Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.gorgona.bg
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Горгона ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.
I.Общи условия
• “ www.gorgona.bg ” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Горгона ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Горгона ЕООД.
• Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана.
• Възможни са разлики в цените на някои артикули предлагани в сайта и във физическия магазин на Горгона ЕООД, които се дължат на локални активности и намаления.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
• Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• Горгона ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес " www.gorgona.bg ”.
• Горгона ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични във физическия магазин.
• Горгона ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените във физическия магазин, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Горгона ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните
1. Горгона ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 2 работни дни;
• да достави в срока, указан в "условия на доставка" на стоки заявената за покупка стока.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката, според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката, според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Горгона ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. Велико Търново, ул. Зеленка 2, Магазин Горгона
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. Велико Търново, ул. Зеленка 2, Магазин Горгона
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Горгона ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката да не е използвана , да е в оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Горгона ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на Горгона ЕООД адреса, на който Горгона ЕООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Горгона ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Горгона ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни
Горгона ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни
• Горгона ЕООД“ чрез www.gorgona.bg ” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, Горгона ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.
IV. Разкриване на информацията
• “ Горгона ЕООД чрез www.gorgona.bg ” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
V. Отговорност
• Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Горгона ЕООД чрез “ www.gorgona.bg ”.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Горгона ЕООД съобразно българското законодателство.
VII. Гаранционни условия:
1. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове.
VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
IX. Допълнителни условия:
1. Горгона ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
За да работи www.gorgona.bg, според заложената от екипа на Горгона ЕООД ("ние") функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. За повече информация, моля запознайте се с Политиката за бисквитките.