Политика за поверителност

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I.Въведение

Горгона ЕООД чрез www.gorgona.bg зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, потребители на нашия уебсайт: www.gorgona.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни Горгона ЕООД, предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Горгона ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: info@gorgona.bg.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e Горгона ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Велико Търново, ул. Зеленка 2.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.

II.Лични данни, обработвани от Горгона ЕООД:
На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта:

- Име и фамилия;
- Адрес за доставка;
- Телефон за връзка;
- Имейл адрес;
- Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка;
- Данни за кредитна/дебитна карта – титуляр, номер карта, CVC код;

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:
- три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;
- идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи;

По изключение, на основание изразено от страна на клиента изрично съгласие, за да му предоставим необходимото му техническо съдействие при затруднения с ползването на Услугите на Сайта:

- Потребителско име;
- Парола;
- Всички данни, съдържащи се в Профила;
- Телефонен номер;
- Имейл адрес;
- Потребителско име;
- Адрес за доставка;
- Мобилен телефон;

4.Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг.
Тези бисквитки са необходими за функционирането на сайта и представянето на исканата от потребителя информация в коректен вид, поради което те са винаги включени. Те включват бисквитки, които позволяват потребителят да бъде запомнен в рамките на една сесия, или ако потребителят желае за всички бъдещи сесии. Те помагат за осъществяване на процеса на пазаруване и подпомагат администраторите на сайта при отстраняване на технически проблеми.
Бисквитките също така позволяват на Горгона ЕООД да анализира поведението на потребителите в сайта с цел подобряване функционалностите и скоростта му. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на своя браузър.

III.Обстоятелства при, които предоставяме личните данни, които събираме на трети лица.
1.При осъществяване на доставката на потвърдени поръчки чрез куриерски и транспортни фирми.
2.За целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството.
3.Във връзка с извършвани проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения.
4.Във връзка с ползване на споделен технически и човешки ресурси, преобразувания и други;
5.За извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които Горгона ЕООД не разполага, както и в случаите, в които производителят изисква гаранционното обслужване да се извършва от конкретен сервиз на територията на Република България.

IV.За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
Личните данни се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законоови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

V.Права във връзка с обработването на Личните ви данни.

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Горгона ЕООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@gorgona.bg.
1.По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които Горгона ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;
2.Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към Горгона ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;
3.Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;
4.Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от Горгона ЕООД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, тел.: +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез интернет сайт: https://www.cpdp.bg
5.По всяко време всяко физическо лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни. При оттегляне на съгласието, обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Гореописаните права се упражняват писмено като изпратите заявление на адреса на Горгона ЕООД, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: info@gorgona.bg. Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.
Политиките на Горгона ЕООД за защита на личните данни на потребителите на сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на сайта и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, Горгона ЕООД ще публикува новите правила на Сайта www.gorgona.bg. Преди промяната в политиките да влезе в сила.